Skip to content Skip to footer

Privacy Policy

Pricacyverklaring Volle Evangelie gemeente
‘Het zout der Aarde’

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde, gevestigd aan Krabbendijkestraat 255, 3086 LR Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.zoutderaarde.nl/ Krabbendijkestraat 255 / 3086 LR Rotterdam 010-4813373

Dhr. T. Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Volle Evangelie gemeente Het Zout der aarde. Hij is te bereiken via info@zoutderaarde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde verwerkt uw persoonsgegevens op het moment u een gift geeft, geld doneert of u zich opgeeft als actieve lid van de gemeente en uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Voor- en achternaam;

• Geslacht;

• Geboortedatum;

• Adresgegevens;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Bankrekeningnummer;

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Lidmaatschap;

• Het afgeven van een jaaroverzicht van uw giften en donaties;

• Versturen van nieuwsbrief etc.

Geautomatiseerde besluitvorming

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens van u worden bewaard zolang u een actieve lid bent van de gemeente. Gegevens worden verwijdert nadat u geen actieve lid bent of op verzoek van u de gegevens verwijdert dienen te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst, als u giften geeft en geld doneert, zodat u deze gelden in aftrek kunt brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Video-opnames

In onze diensten maken wij video-opnames die worden uitgezonden via diverse mediakanalen. De opnames richten zich voornamelijk op de activiteiten op het podium. De bezoekers van de diensten worden sporadisch in beeld gebracht. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven en dan zullen wij daar rekening mee houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zoutderaarde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Volle Evangelie gemeente Het zout der aarde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zoutderaarde.nl

Onze website en/of de gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zoutderaarde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hiermee bedoelen we onder andere het verzenden van nieuwsbrieven