Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beste vriend of vriendin

Je hebt naar alle waarschijnlijkheid gehoord en gelezen over de Oktober- of Russische revolutie, de Franse revolutie, de Culturele revolutie in China en Cubaanse revolutie. Deze revolutie en vele anderen hebben aan duizenden onschuldige mensen het leven gekost. Hoe geheel anders is de Jezus revolutie.Wat is de Jezus Revolutie?
Het is een vernieuwing, die Jezus.Christus,de Zoon van de levende God in de harten van jong en oud teweeg brengt. Het is een verandering, die plaats vindt in de levens en levensomstandigheden van mensen, die zich aan Christus hebben overgegeven. Het is een revolutie, die de mens diep gelukkig maakt. Deze revolutie voltrekt zich momenteel in de gehele wereld, ook in ons land, Nederland. 
Welke mensen hebben deze rust en blijdschap brengende revolutie ondergaan? Studenten, filmsterren, artiesten, armen, rijken, drugsverslaafden, misdadigers. Zij die vastgelopen waren en geen hoop meer hadden. Ook U die dit leest kan dit nieuwe leven ontvangen dat door Jezus Christus wordt aangeboden aan elke ernstige gelukzoeker, want de Bijbel, het handboek voor deze machtige, niet te stuiten, Jezus revolutie zegt “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping (mens): Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” (1 Korintiërs 5:17)
Wat is het oude dat voorbij gaat als je jezelf verbindt aan Jezus?
Het leven onder de macht van de duivel. Het leven onder de macht van de zonde. Het leven van haat, zelfzucht, bitterheid, leegte, liefdeloosheid, frustratie, teleurstelling, onzekerheid en onrust. 
Wat is het nieuwe, dat zeker komt en wat je zult zien, opmerken, gewaarworden en ervaren?
Een leven van reinheid en heiligheid. Een leven van echte liefde tot God en uw medemens. Een leven van geluk, voldoening en met inhoud, een leven met een doel. Een onbeschrijfelijk mooi, heerlijk en blij leven. Een leven vol opwindende avonturen en uitdagingen. Een leven, waarbij u in staat wordt gesteld, om aan problemen, moeilijkheden en zorgen het hoofd te bieden en ze te overwinnen, door Gods kracht en almacht. Dit stralende nieuwe leven kan geen kerk of mens u geven. Noch filosofie, noch godsdienst en meditatie, noch wat deze arme zieke en zondige wereld te bieden heeft. Dit leven kan slechts Jezus, de Zoon van de levende God u geven.
 
Je vraagt nu misschien; waarom nu juist Jezus?
Dit is eenvoudig uit te leggen: Jezus betaalde de prijs om deze revolutie in uw leven tot stand te kunnen brengen. Wat deed Jezus? Hij stierf voor uw zonden op het kruis. Hij betaalde met zijn eigen bloed voor de schuld en straf van uw persoonlijke zonden en die van de gehele wereld. Leest u nu een aandachtig wat de bijbel zegt van Jezus:
“Maar om deze onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem” (Jesaja 53:5)
 Wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens en voor altijd gestorven”(Romeinen 6:10) 
God echter bewijst zijn liefde aan ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8)
“Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen” (1 petrus 3:18)
Maar thans is Hij verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen” (Hebreeën 9:26) 
Tenslotte nog een citaat uit de Bijbel, het woord van God, aangaande Jezus:“Opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren”. (Hebreeën 2:14,15)  
de oorzaak van de noden, problemen en ellende van jou, ons land en de gehele wereld, is de zonde. Daarom stierf Christus voor onze zonden. Deze Jezus bleef niet dood, volstrekt niet, maar Hij stond na drie dagen op uit de dood en leeft en is dezelfde voor eeuwig en altijd. Omdat Hij leeft kan Hij u veranderen omdat Hij dezelfde is kan Hij een keer brengen in uw lot en omstandigheden. Omdat hij is opgestaan uit de dood kan deze Jezus revolutie plaatsvinden in je hart en leven. Terwijl je dit leest staat Hij naast je en gaat zijn liefde naar je uit. 
Wat ga je nu met Hem doen?
God plaatst je op dit moment voor een beslissing. Wilt je deze Jezus revolutie ervaren of niet? Als iemand die zich als uw vriend beschouwt, wil ik je nadrukkelijk zeggen, dat je zonder deze innerlijke vernieuwing niet echt gelukkig kunt zijn: dat je zonder deze innerlijke verandering niet met God kunt leven, dat je zonder deze Jezus revolutie te ervaren niet naar de hemel kunt gaan. Wat moet je doen zodat Jezus de gelegenheid krijgt om je te veranderen? Geloof dat Christus stierf voor je zonden.
Bekeer u van alles wat je geweten je zegt dat zondig en verkeerd is. Geef jezelf in gebed over aan Jezus en vraag Hem je te veranderen: geef Hem volledige zeggenschap over je leven laat Hem Heer en Meester zijn. Zoek nu een stille plek op en praat met Jezus, wees eerlijk en oprecht. Jezus de Zoon van God zal je zeker veranderen. Hij heeft op dit moment gewacht. Hij houdt echt van je, geloof Hem nu en vertrouw Hem nu. Zo gauw je ervaren hebt dat je een nieuw mens bent geworden, vertel dat dan aan iedereen die het wil horen over deze heerlijke Jezus revolutie, die geleid wordt vanuit de hemel. 

Leave a comment